dot dot
dot
Group Menu
dot
dot
Newsletter

dot
bullettraining teacher
bulletobjective
bulletอบรมดนตรีบ้านครูสอ (ฐานันดร ชูประกาย)
Learning Process

    กระบวนการเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้ใหญ่  เพราะเด็กมีทัศนะและวิธีการมองโลกที่ต่างออกไป  หากเราละเลยความสำคัญของสิ่งนี้แล้วแทนที่ด้วยการใช้ทัศนะแบบผู้ใหญ่  อันเป็นทัศนะที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา  ก็จะส่งผลเสียต่อความสามารถในการพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ เพื่อพัฒนาการที่สมดุลทั้ง กาย ใจ สติปัญญา
 เด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงไม่ถูกต้องที่เด็กต้องรับเอารูปแบบการสอนที่ตายตัว เด็กแต่ละคนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ หลากหลาย เกินกว่าผู้ใหญ่จะเข้าถึงได้ เด็กเล็กเรียนรู้จากการทำงาน แต่งานของพวกเขา คือ การเล่น หนทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันเกิดจากความต้องการของตนเอง เราจึงไม่รีบร้อนสอนเนื้อหาวิชาการแก่เด็กปฐมวัย แต่เปิดโอกาสให้เด็กเล่น ให้การเล่นนำทางเด็กไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาจะคำนึงถึงพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ เด็กวัยแรกเกิดถึง ๗ ปี เรียนรู้จากการลงมือทำ โลกของเขาคือ “โลกแห่งจินตนาการ” จินตนาการของเด็กจะเป็นผู้ตั้งคำถามไม่รู้จบ  ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบอย่างไม่หยุดยั้ง

ห้องเรียนคละชั้นสำหรับเตรียมอนุบาลและเด็กอนุบาล ๑  ๒ และ ๓ 
 ห้องเรียนอันอบอุ่นที่มีบรรยากาศเหมือน “บ้าน” มีพี่ๆ น้องๆ อยู่ด้วยกันหลายวัยตั้งแต่อายุ ๒ - ๖ ปี เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ ที่พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเด็กแต่ละวัยจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมแตกต่างกันตามความสามารถ เด็กโตมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นขณะเดียวกันเด็กเล็กจะได้เห็นแบบอย่างการกระทำของพี่ๆ ที่ทำได้อย่างคล่องแคล่ว เกิดแรงบันดาลใจให้ฝึกฝนทำตาม พี่ๆ ก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยเหลือครูในการดูแลน้องและช่วยงาน

การเล่นก่อเกิดจินตนาการ
การเล่นของเด็กปฐมวัยที่เราเฝ้ามอง และเข้าใจว่าเป็นเพียงการเคลื่อนไหวทางกายภาพ แต่แท้จริงแล้วการเคลื่อนไหวหรือการเล่นนี้แฝงไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อปัญญาและจิตใจของเด็ก เด็กๆ ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวและรู้จักการใช้แขนขาได้เอง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวจะกระตุ้นพัฒนาการในด้านการพูดและการคิด เด็กๆ ใช้มือสัมผัสสิ่งต่างๆ หยิบจับสิ่งของ ลูบคลำ รูปทรงต่างๆ ตลอดจนแยกแยะประเภทวัตถุ สร้างความรับรู้เกี่ยวกับคำ การสะสมคำ และประสมคำ เกิดเป็นประโยคในที่สุด ลึกลงไปกว่านั้นคือ ความซับซ้อนของจินตนาการที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมองน้อยๆ ของพวกเขา เด็กยิ่งได้เล่นสร้างสรรค์มากก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้การได้ร้องเพลงหรือท่องกลอนที่มีความไพเราะ การได้ฟังนิทานที่สอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานของชีวิตช่วง ๗ ปีแรก เป็นการตระเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่สำคัญยิ่งกว่าการสอนให้เด็กอ่าน รู้จักสะกดคำ ทำโจทย์เลขคณิต ซึ่งสามารถจะสอนกันได้ในระดับประถมต่อไป

 การจัดประสบการณ์การศึกษา

      จังหวะเวลาที่สม่ำเสมอ  (Rhythm)  โดยธรรมชาติแล้ว  เด็กต้องการความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของตน  สิ่งใดที่เกิดเป็นประจำสม่ำเสมอ  จะทำให้เด็กสามารถคาดการณ์ได้  และเกิดความมั่นคงในจิตใจ  ยิ่งไปกว่านั้น  การทำทุกอย่างเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ  จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงไหน  ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กพัฒนาพลังความมุ่งมั่นขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติ
       การทำซ้ำ (Repetition)  โดยปกติเด็กมีความต้องการกระทำในสิ่งเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ยิ่งไปกว่านั้น  การทำซ้ำยังเป็นการพัฒนาพลังความมุ่งมั่นของเด็กให้มีความแน่วแน่มากขึ้น  เมื่อเด็กทำจนเกิดความชำนาญ  ก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองต่อไปในอนาคต
      ความเคารพและการน้อมรับคุณค่าของทุกสิ่ง (Reverence)  ก่อให้เกิดความสงบในใจเด็ก  กิจกรรมและสื่อธรรมชาติ ที่จัดให้เด็กเพื่อให้เด็กเคารพและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เกื้อหนุนชีวิตมนุษย์  ความเคารพและน้อมรับในคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะเป็นแก่นของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก
                                   

 จุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรม

เล่นอิสระ (Free play)
        การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับเด็ก  เพราะเป็นหนทางสำคัญแห่งการเรียนรู้โลกและชีวิต (งานของเด็กคือการเล่น)  เป้าหมายของการเล่นอิสระ  คือ  การพัฒนาจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  เป็นกิจกรรมส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็ก  ควบคู่ไปกับการมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคม
 วัสดุที่ใช้
1. วัสดุจากธรรมชาติ  เช่น  ก้อนหิน  เปลือกหอย  ไม้ ฯลฯ
2. ผ้าฝ้ายหลากสี
3. ตุ๊กตาทำจากวัสดุธรรมชาติ , ผ้า
4. อุปกรณ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ   เช่น  ของใช้ในครัวเรือน  ของเล่นพื้นบ้าน

กิจกรรมวงกลม (Morning Circle)
        ธรรมชาติที่สำคัญประการหนึ่งของเด็ก  คือ เด็กต้องเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมวงกลมประกอบด้วย  บทกลอน  เพลง  เรื่องราวช่วยให้เด็กเรียนรู้การควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลต่อการพัฒนาปัญญา  ความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ  ความสามารถในการพูด  และพัฒนาไปเป็นความสามารถในการคิดภายหลัง เนื้อหาบทกลอน  เพลงที่ใช้ในการทำกิจกรรมวงกลม  จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ  ฤดูกาล ,ประเพณี ดนตรีที่ใช้มักจะมีเพียง  5  ระดับเสียง  คือ  เร  มี  ซอล  ลา  ที  (Pentatonic)ซึ่งเป็นเสียงที่เหมาะสมไพเราะเหมาะกับวัยของเด็ก

นิทาน (Story Time)
       การฟังนิทานจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง  เพราะนิทานส่งเสริมจินตนาการของเด็ก  การเรียนรู้ความงดงามของภาษา  วัฒนธรรม  จริยธรรม ฯลฯ  พัฒนาสำนึกของตน  เรียนรู้เรื่องราวของโลกผ่านการฟังนิทาน
       การฟังนิทานเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสงบ  เพื่อให้เด็กมุ่งความสนใจสู่เนื้อหาเกิดจินตนาการ  การเล่าของครูจะเป็นไปอย่าง ช้า  ชัดเจน  เพื่อให้เด็กสามารถซึมซับสิ่งต่างๆ ในนิทาน  ธรรมชาติของเด็กชอบฟังนิทานซ้ำๆ  เพราะคุณค่าต่างๆ ที่ปรากฏในนิทาน  จะถูกย่อยและประทับไว้ในใจเด็กอย่างลึกซึ้ง  ด้วยเหตุนี้ครูจึงเล่านิทานเรื่องเดียวติดต่อกัน  3-4  สัปดาห์ครูจะเล่านิทานปากเปล่า  โดยจะมีการใช้หุ่นผ้าหรือขนแกะประกอบในการเล่า  เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมจินตนาการ  บางครั้งครูจะแต่งนิทานเอง เพื่อปรับพฤติกรรมต่างๆ  และช่วยเหลือเด็กในการปรับปรุงแก้ไข  เป็นวิธีการที่นุ่มนวล  โดยที่เด็กไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านแต่อย่างใด

 ระบายสีน้ำ
          ศิลปะสำหรับเด็กเล็กจึงมีวิธีการเรียนการสอนที่ต่างจากศิลปะของเด็กโตและผู้ใหญ่เด็กเล็กมีพลังมากมายและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา  ภาพวาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กจึงเป็นภาพสีน้ำ  เพราะเด็กจะได้เห็นสีเคลื่อนไหว  มีน้ำช่วยให้ภาพมีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง  เด็กจะใส่ใจกับภาพที่เกิดขึ้นภายในใจของตนมากกว่าในกระดาษตรงหน้า  ภาพในใจเป็นภาพที่เกิดจากพลังจินตนาการและมีความงดงามที่สุด  ฉะนั้น  กระบวนการที่เด็กวาดภาพ  จึงมีการจัดวางวัสดุที่งดงาม  มีแสงเพียงพอ  เด็กจะใช้สีเหลือง  แดง  น้ำเงิน เท่านั้นเพื่อให้เด็กตื่นเต้นที่ได้เห็นการเกิดสีอื่น  เป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก  โดยธรรมชาติที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทั้งยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้ทฤษฎีสีโดยไม่ต้องท่องจำ  โลกของวิทยาศาสตร์ถูกประสานเข้ากับโลกแห่งจินตนาการ

 นวดปั้นคุกกี้
        เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เด็กมีทักษะพร้อมๆ ไปกับการพัฒนาพลังความมุ่งมั่นของตน  เพราะการที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่น่าอัศจรรย์สำหรับเด็ก  ที่แป้งที่ผสมนวดปั้นเป็นขนมที่เด็กรับประทานได้การที่เด็กได้เห็น  ได้ทำ  และภาคภูมิใจกับการทำขนม  ทำให้เด็กเห็นคุณค่าของการทำงาน  และส่งเสริมพลังความมุ่งมั่นในตัวเด็ก

 เดินเล่น / ธรรมชาติศึกษา (ปิกนิก) 
        ทุกสัปดาห์ครูจะพาเด็กออกเดินเล่นในสนาม  และบริเวณรอบๆโรงเรียน  เพื่อศึกษาธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล  เด็กๆ จะช่วยกันเก็บก้อนหิน  มากองรวมไว้เป็นภูเขา  และช่วยเก็บวัชพืชบริเวณแปลงดอกไม้ การได้เล่นของเด็ก และเห็นความงดงามของธรรมชาติรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล  ทำให้เด็กพัฒนาความละเอียดอ่อน  และสำนึกผูกพันกับธรรมชาติขึ้น

ระบายสีเทียน
      การวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นการให้เด็กได้ปลดปล่อยจินตนาการ  เนื่องจากภาพที่เด็กวาดเป็นการวาดตามความคิดที่เคลื่อนไหวของตน  เพราะฉะนั้น  ภาพก็มีการแปรเปลี่ยนไม่หยุดนิ่ง  เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพัฒนาการของเด็กได้จากภาพวาดของเขาครูจะไม่เข้าไปแทรกแซง  แนะนำ  วิพากษ์วิจารณ์  แก้ไขภาพวาดของเด็ก  สิ่งที่ครูจะกระทำคือ  เฝ้าสังเกต   พิจารณาภาพวาดของเด็ก  ความคิดของเด็กจะแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา  ภาพที่เกิดเป็นอย่างหนึ่ง  อาจเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ได้ในเวลาต่อมา

 หัตถกรรมและงานปั้น
         การทำงานหัตถกรรมและงานปั้น  เป็นการฝึกประสาทระหว่างมือกับตา  การแปรสภาพวัตถุพื้นๆ  เช่น ผ้า  ไหมพรม  ไปเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก
 

การปั้นขี้ผึ้ง (Beeswax)

          เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่  ความมุ่งมั่นและจินตนาการส่งผ่านไปที่มือ  การใช้มือที่คล่องแคล่ว ส่งผลต่อการขยายเส้นใยในสมองงานหัตถกรรมแต่ละชิ้น  ไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จในครั้งเดียว  อาจจะใช้เวลาทำต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์จนเสร็จก็ได้  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการทำงานอย่างต่อเนื่องและการอดทนรอคอยต่อผลงานแต่ละชิ้น

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
fanpage facebook อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ บางมด